สพฐ.ทำวิดีทัศน์ฯ เพื่อการประกันคุณภาพโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ให้สัมภาษณ์กับทีมงานถ่ายทำวิดีทัศน์ รูปแบบการบริหารจัดการคุรภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน ของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นำโดย ผศ.ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์ คุรไกรศักดิ์ การญจนเกรียงไกร และคุรศศิธร อุ่มมี้ เดินทางมาบันทึกวิดีทัศน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การเลือกโรงเรียน การสนับสนุน นายจตุพล อุปละ ศึกษานิเทศก์ การดำเนินการร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดร.สุทัด จันทะสินธุ์ บริบทโรงเรียน และความยากลำบาก แผนการปรับปรุง ครูแกนนำกับ PLC การจัดการเรียนรู้เชิงรุก CO-55teps เพื่อนำไปตัดต่อและนำเสนอเป็นตอนทั่วประเทศต่อไป เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิ.ย.2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

Read more