Coaching Teams ประเมินสัมฤทธิผล 6 รองผอ.เขต

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Teams) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ ให้คำแนะนำเพื่อพัฒนากงานในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีนายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 ดร.สมพร สุขอร่าม ผอ.สพม.เชียงราย และนายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นคณะกรรมการฯ ร่วมประเมินฯ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมานายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 น.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายนิรันดร์ แก้วฝาย รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2 นายณรงค์ คำสุขุม รองผอ.สพม.เชียงราย และนายปรีชารัตน์ รินทระ รองผอ.สพม.เชียงราย ทั้ง 6 คน จะได้นำเสนอภารกิจงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย คนละ 15 นาที่ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พ.ค.2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ประชุมทางไกล พัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา

– นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผอ.สพป.เชียงราย เขต ๒ เป็นประธานการประชุมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รูปแบบออนไลน์ ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๖๕ โดยมี ดร.สุทัด จันทะสินธุ์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ดร.ประนอม จรเกตุ ผอ.โรงเรียนป่างิ้ววิทยา นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และนายจตุพล อุปละ ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต ๒ และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพฯ โรงเรียนละ ๒ คน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ (พรทิพา/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประชุมทางไกล พัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล เรื่อง มาตรการและกลไกหนุนเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พ.ค.2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

สรรหาเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยนายอาวุทธ์ มีขันเพชร น.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย และนางยุพิน จันทะสินธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสินีย์ภัทร์ วงศารัตนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิจารณาสรรหาเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ณ ห้องประชุมสนฉัตร สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

– นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขต ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์สวนรวม ณ ห้องประชุมสนฉัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (ละออ/ภาพ-ข่าว)

Read more

ฝนตกต่อเนื่อง ทำรั้วโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา ทรุดพังเสียหาย

– เนื่องจากแนวรั้วโรงเรียนติดถนนด้านอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 เกิดทรุดตัวเนื่องจากถูกน้ำฝนกัดเซาะเป็นเวลานานต่อเนื่อง ทำให้แนวรั้วพังติดกับอาคารเรียนความยาว 55 เมตร จึงได้ประสานนายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงิน และผู้นำชุมชน ขอรถแบคโฮมาขุดรื้อออกตลอดแนวเพื่อป้องกันเหตุอันตรายที่จะเกิดกับอาคารเรียน/ครู/นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนได้ เบื้องต้นมีค่าใช้จ่ายดำเนินการ 4,000 บาท และต้องหางบประมาณสนับสนุนซ่อมแซมต่อไป (กันติทัต/ภาพ-ข่าว)

Read more