ประชุมทางไกล การติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการ eMENSCR

– นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมทางไกล รับทราบปฏิทินการดำเนินงานการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมทางไกลครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ม.ค.2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

Read more

อบรมโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีต

– นายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ได้รับมอบหมายจากนายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ให้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีต จัดโดยสำนักงานพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สพฐ. มี 6 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม จ.เชียงราย โรงเรียนชุมชนดอยช้าง จ.เชียงราย โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จ.เชียงใหม่ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จ.เชียงใหม่ โรงเรียนศรีสังวาลย์ จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนเวียงหมอกวิทยา จ.ลำปาง อบรมระหว่างวันที่ 17-21 ม.ค.2565 นี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

Read more