สพฐ. มอบนโยบายการรับนักเรียน

– นางวรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขต พร้อมด้วยนางพิมพ์รดา ธิป้อ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสินีภัทร์ วงศารัตนะ นักวิชาการศึกษา ให้เข้าร่วมประชุมทางไกล การมอบนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมกรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Video Confeence ในวันจันทร์ที่ 2 ธ.ค.2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสนฉัตร เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งสามารถดำเนินด้วยความเรียบร้อยและในทิศทางเดียวกัน มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียน ร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ผ่านโปรแกรม Zoom

Read more