ประชุมคณะกรรมการตั้งงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบฯ 2566

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดีที่ 16 ธ.ค.2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 4 ผู้บริหารสถานศึกษาออนไลน์

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประะานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว17/2552 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet โดยมีนายกิตติ โพธิสิมธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก อ.พาน นายสันต์ คำมะนาม ผอ.โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ อ.พาน นายพัฒน์พงษ์ เต็มเสาร์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง อ.แม่สรวย และนายสมชาย สุทธิ์พงศ์ ผอ.โรง้เรียนบ้านเลาลี อ.แม่สรวย เข้าร่วมรับการประเมินฯ วันที่ 16 ธ.ค.2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ประชุมทางไกล พัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ (ก.ต.ป.น.)

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมวันพฤหัสบดีที่ 16 ธ.ค.2564 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม สนฉัตร สพป.ชียงราย เขต 20จำนวนคนที่เข้าถึง0จำนวนการมีส่วนร่วม–คะแนนการเผยแพร่ไม่สามารถโปรโมทได้

Read more