กรรมการพิจารณางบสนับสนุนยกระดับคุณภาพการศึกษา

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคระกรรมการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกาา งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันอังคารที่ 7 ธ.ค.2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ม.ราชภัฏชร. มอบคู่มือครู-แบบฝึกหัดสรรค์สร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 กล่าวต้อนรับคณะ ในกิจกรรมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคสร้างกิจกรรมสรรค์สร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนให้แก่ครูผู้สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมีผศ.ดร.สุทัศน์คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จาก 16 โรงเรียนในสังกัด ร่วมรับมอบคู่มือครู 160 เล่ม แบบฝึกหัด 1,500 เล่ม เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 (ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 : ลดปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของเด็กไทย และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและทักษะชีวิต) เมื่อวันอังคารที่ 7 ธ.ค.2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more