เปิดอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 1

– นายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ได้รับมอบหมายจากนายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ให้เป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านร้องบง ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านร้องบง โรงเรียนบ้านสันก้างปลา และโรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีคณะวิทยากรลูกเสือจำนวน 25 คน รวมทั้งหมด 130 คน นั้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านร้องบง ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (วิเชียร/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณฯ

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2564 ตามกรอบวงเงินของโรงเรียนทั่วไป โรงเรียนคุณภาพ บ้านพักครูตามนโยบายฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชี้แจงการเลือกแบบฯ ตามขนาดของโรงเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more