ชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2564

– นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวนการสำนักงานเขตให้เป็นประธานนำ น.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2564 ประจำวันที่ 1 ธ.ค.2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ประชุมพิจารณาการขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษางบประมาณปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2565 วันอังคารที่ 30 พ.ย.2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ประชุมพิจารณาคุณสมบัติ 132 ราย ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

– นายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ได้รับมอบหมายจากผอ.สพป.เชียงรายเขต 2 ให้เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more