12 ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ รายงานตัวเลือกโรงเรียนบรรจุแล้ว

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.ชียงราย เขต 2 เป็นประธานปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันได้ บรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2564 จำนวน 12 ราย เข้ารายงานตัวทำประวัติ และจะส่งตัวถึงโรงเรียนได้ในวันนี้ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

พิธีรับตราพระราชทาน”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562″

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานกรรมการอำนวยการในพิธีรับตราระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562” ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และเครือข่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย โดยมีจำนวน 40 โรงเรียน จาก 5 อำเภอในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 เข้ารับตราพระราชทานในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธ.ค.2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

เปิดโครงการหนูน้อยรักษ์ถิ่น ย้อนรอยอาชีพบ้านเฮา”ผักใส่แมส”

– นายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ให้เป็นประธานเปิดเปิดโครงการหนูน้อยรักษ์ถิ่น กิจกรรมย้อนรอยอาชีพบ้านเฮา “ผักใส่แมส” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในแบบ New normal ในชุมชนได้ และเป็นแหล่งสืบค้นถ่ายทอดข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่นักเรียนและผู้สนใจทุกระดับในชุมชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ สวนผักโรงเรียนบ้านบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (มนตรี/ภาพ-ข่าว)

Read more

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม มอบทุนช่วยเหลือครอบครัวดญ.รัตติกร จะอู

– ผอ.ภาวิณี สุขสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม และคณะ มอบทุนช่วยเหลือครอบครัวดญ.รัตติกร จะอู นักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองน้อยฯ ที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้านพักอาศัย มีสมาคมครูฯ อ.เวียงป่าเป้า เป็นตัวแทนร่วมรับทุนด้วย เมื่อหลายวันก่อน (อุดร/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา 1 ปี

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา 1 ปี ร่วมประเมินฯ นายดุสิตพร คำเมือง ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (ดุสิตพร/ภาพ-ข่าว)

Read more