ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย สพป.เชียงราย เขต 2

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 มอบหมายให้นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และศน.พรทิพา พุทธวงศ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทางโรงเรียนบ้าท่ามะโอ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ขอขอบพระคุณที่ให้ข้อเสนอแนะและสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่คณะครูและบุคลากรทุกคน พร้อมมอบนโยบายจากสพป.เชียงราย เขต 2 ทั้งหมด 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้มงวด แผนเผชิญเหตุ สิทธิเด็ก ภัยภิบัติ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา แบบยั่งยืนตลอดไป ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ (ชัชวาล/ภาพ-ข่าว)

Read more