สมาคมครูฯอ.ป่าแดด จัดอบรมพัฒนา(PA) ครูและบุคลากรทางการศึกษา

– สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอป่าแดด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางาน(PA)ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตำแหน่งวิทยฐานะ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยากร โดย ศน วีรัตน์ สานุมิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สถานที่อบรม โรงเรียนบ้านวังวิทยา (กันติทัต/ภาพ-ข่าว)

Read more

ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

– นายอาวุทธ์ มีขันเพชร และน.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมทางไกล ผอ.สพท. ทั่วประเทศในการ “ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19” ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more