รางวัล“คุรุชน คนคุณธรรม”ประจำปี 2564

– การคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “คุรุชน คนคุณธรรม” ประจำปี 2564 วันพุธที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านสิบสอง ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รักษาระดับคุณภาพ “ระดับ 2 ดาว” /จ.ส.อ.สงวน มาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ คุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม” / คุณครูทัศนีย์ ยศวงใจ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ คุรุชน คนคุณธรรม ประเภทครู ระดับคุณภาพ “ดีมาก” และมีนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทผลงานด้านการเรียนการสอน ผ่านเกณฑ์การพิจารณา “ระดับดีเยี่ยม” ประจำปี 2564 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทุกท่าน นักเรียนทุกคน ที่ได้มีส่วนร่วมช่วยกัน พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม (จ.ส.อ.สงวน/ภาพ-ข่าว)

Read more

ประกาศผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔

Read more

โรงเรียนบ้านขุนสรวย จัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงเช้าวันจันทร์

โรงเรียนบ้านขุนสรวย จัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงเช้าวันจันทร์

Read more

“เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า”

“เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า”

Read more