รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดสพป.เชียงราย เขต 2 (2564)

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปี 2564 / ข้าราชการ 89 คน / ลูกจ้างประจำ 5 คน / รวมทั้งหมด 94 คน / ผู้บริหารในสำนักงานเขตฯ 2 คน / ผู้บริหารสถานศึกษา 12 คน / รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน / อ.ป่าแดด ครูผู้สอน 6 คน / อ.พาน ครูผู้สอน 38 คน ลูกจ้าง 1 คน รวม 39 คน / อ.แม่ลาว ผู้บริหารสำนักงานเขต 2 คน ครูผู้สอน 7 คน รวม 9 คน / อ.แม่สรวย ผู้บริหารสถานศึกษา 7 คน ครูผู้สอน 11 คน ลูกจ้าง 4 คน รวม 22 คน / อ.เวียงป่าเป้า ผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน ครูผู้สอน 16 คน รวม 18 คน / ลูกจ้างประจำทั้งหมด 5 คน

Read more