ติดตาม-ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา อ.เวียงป่าเป้า

– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานคณะกรรมการฯ นายอุดร สมฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านเด่นศาลา นายกสมาคมครูฯ อ.เวียงป่าเป้า กรรมการ นายจัตุพล อุปละ ศึกษานิเทศน์ สพป.เชียงราน เขต 2 กรรมการ นายพงศ์พินิจ ยานะ นักทรัพยากรบุคคล สพป.เชียงราย เขต 2 เลขานุการ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย นายอิ่นคำ ใจกันทะ ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งเทวี นายชูเกียรติ เมืองงาม ผอ.โรงเรียนบ้านลังกา ว่าที่ ร.ต.มงคล กันติ๊บ ผอ.โรงเรียนบ้านสัน นายวิชัย ติม้า ผอ.โรงเรียนบ้านป่าตึง ผู้รับการประเมินทั้งสี่โรงเรียนขอขอบพระคุณ คณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่าน ที่ให้กำลังใจ ให้ข้อคิด ข้อแนะนำในการปฎิบัติงาน เพื่อนำไปพัฒนาต่อ และก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไป เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 (ว่าที่ร.ต.มงคล/ภาพ-ข่าว)

Read more

สถานศึกษาปลอดภัย”ดีเด่น”ประจำปี 2564

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอมอบเกียรติบัตรดีเด่น รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีที่ ๑ แก่โรงเรียนเจดียหลวงพิทยา และโรงเรียนบ้านสันก้างปลา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

Read more