เรื่องเงิน…เรื่องง่าย สินเชื่อโควิดรอบ 3

เรื่องเงิน…เรื่องง่าย สัญญาครบจบแน่นอน สินเชื่อโควิดรอบ 3 วงเงินสูงสุด 300,000 บาท เริ่มส่งคำขอ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน นี้เท่านั้น หมายเหตุ : การกู้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบ 3 เท่านั้น สอบถามหลักเกณฑ์การกู้เพิ่มเติมโทร 053702555 , 053702999 หรือส่งข้อความ ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย ดร.อนวัช อุ่นกอง ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด และคณะกรรมการ ชุดที่ 61

Read more

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ จ.น่าน

สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่ สพป.เชียงราย เขต 2 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ จังหวัดน่าน วันที่ ๒๕ – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

Read more

ติดตาม-ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา อ.เวียงป่าเป้า

– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา
รองฯผอ.สพป.ชร.2 ประธานคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา อ.เวียงป่าเป้า สพป.ชร.เขต 2 – ผอ.อุดร สมฤทธิ์ ผอ.ร.ร.บ้านเด่นศาลา นายกสมาคมครูฯ อ.เวียงป่าเป้า กรรมการ – ศน.จัตุพล อุปละ ศึกษานิเทศน์ สพป.ชร.เขต 2 กรรมการ – คุณพงศ์พินิจ ยานะ นักทรัพยากรบุคคล สพป.ชร.เขต 2 เลขานุการ โดยได้ทำการประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย 1.นายอุดร สมฆทธิ์ ผอ.ร.ร. บ้านเด่นศาลา 2.นายบุญธรรม บุญมา ผอ.ร.ร.ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา 3.นายทวี จันทร์เขียว ผอ.ร.ร.บ้านโป่งเหนือ 4.นายถวิล วงษา ผอ.ร.ร.บ้านสันสลี 5.นายสราวุธ พรมเทพ ผอ.ร.ร.บ้านโป่งนก 6.นายอนุชา กาบสนิท ผอ.ร.ร.บ้านปางมะขามป้อม ซึ่งทางคณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่าน ทำหน้าที่ประเมินผลการปฎิบัติงานดังกล่าว จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณ คณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่าน ที่มาประเมิน มาให้กำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ และให้คำชี้แนะชี้นำ ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ทางผู้รับการประเมินพร้อมนำไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไป (สราวุธ/ภาพ-ข่าว)

Read more

“เพื่อน้อง ไม้ประดับ Ornamental for Students”

– เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว “เพื่อน้อง ไม้ประดับ Ornamental for Students” เปิดจำหน่าย ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้มงคล ไม้ฟอกอากาศ ไม้ผล ฯลฯ ข้าราชการครูและผู้บริหาร ท่านใดเยี่ยมชม หรือ เลือกซื้อได้ในราคาย่อมเยาว์ ผลกำไรที่ได้นำมาสนับสนุนโครงการอาหารนักเรียนประจำพักนอน โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (ระพิพงษ์/ภาพ-ข่าว)

Read more