บ้านนักเรียนโรงเรีบนบ้านวาวี ประสบเหตุเพลิงไหม้

ด้วยได้รับแจ้งจาก โรงเรียนบ้านวาวี ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ว่าเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. เกิดเหตุไฟไหม้บ้านของเด็กชายชัชพล แซหมื่อ นักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 และเด็กชายสุพันเก้า แซหมือ นักเรียนชั้น ป.3/3 โรงเรียนบ้านวาวี ทั้งนี้รายละเอียดจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

Read more

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารฯศูนย์ฯอ.แม่ลาว

– วันพุธที่ 25 ส.ค.2564 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว ขอขอบพระคุณท่าน ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.ชร.2 ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายฯอ.แม่ลาว ท่านอำนวย จอมใจ กรรมการ ท่านศน.พรหมเมือง เทวตา กรรมการ และนางภาพร มูลไชย กรรมการ/เลขานุการ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่รับการประเมินจำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย นายจำเริญ ไชยยะ ผอ.รร.บัวสลีวิทยา นายนวภัทร หมื่นองค์ รร.บ้านต้นยาง นายปฏิพล ดำรงศุภปัญญา ผอ.รร.อนุบาลจอมหมอกแก้ว นายอำนวย จอมใจ ผอ.รร.ชุมชนบ้านป่าก่อดำ น.ส.ดอกรัก สมบัติหลาย ผอ.รร.บ้านดงมะดะและจ.ส.อ.สมจิตร หวายคำ ผอ.รร.อนุบาลแม่ลาว การดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้กำลังใจและให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานและจะขอน้อมรับไปแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติต่อไป (จ.ส.อ.สมจิตต์/ภาพ-ข่าว)

Read more