ประเมินศักยภาพฯ ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

– ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานคลัสเตอร์ 16 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล ประเมินศักยภาพผู้ขอย้ายและจัดลำดับตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ และตัวชี้วัดที่กำหนดประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดเชียงราย ครั้ง 1/2564 มีนายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นางยุพิน จันทะสินธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสุกัญญา ปวงมาทา นักทรัพยากรบุคคล นำข้อมูลเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 (ปืนทอง/ภาพ-ข่าว)

Read more