ครูกรรณิการ์ จอมแปง ได้รองชนะเลิศอันดับ1ประกวดคลิปวิดีทัศน์ฯ

👉โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ขอแสดงความยินดีกับคุณครูกรรณิการ์ จอมแปง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม การประกวดคลิปวิดีทัศน์การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกลตามโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)🎉

Read more

สมาชิกสหกรณ์ฯตอบแบบสอบถามความคิดเห็นไตรมาส 2

ขอความร่วมมือสมาชิก ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายไตรมาสที่ 2

Read more

แบบสำรวจการทำประกันสินเชื่อเงินกู้โครงการ ชพค.และโครงการอื่น ๆ

แบบสำรวจการทำประกันสินเชื่อเงินกู้ โครงการ ชพค. และโครงการอื่น ๆ

Read more