ประชุมโครงการศึกษาวิจัยฯ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณา โครงการศึกษาวิจัยในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่องการบริหารจัดการขยะในหน่วยงาน/โรงเรียนปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การบริหารจัดการการใช้พลังงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและทางบก เพื่อพิจารณาร่างกระบวนการสร้างการเรียนรู้ต่อไป จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 โรงรียนชุมชนบ้านสันจำปา-ชุมชนบ้านป่าก่อดำ-สันกลาง(ราษฎร์พัฒนา)-บ้านหนองผำ-ห้วยส้านยาววิทยา-โป่งแพร่วิทยา กลุ่มที่ 2 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา-บ้านสันก้างปลา-ชุมชนบ้านโป่ง-บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) เมื่อวันพุธที่ 4 ก.ค.2564 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more