วชิระ ใจมั่น ครูร.ร.เจดีย์หลวงพิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ร่วมกันวางแผน ระดมความคิดเห็น จัดทำข้อมูลสารสนเทศ และจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุรภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป และเตรียมตัวปฏิบัติงานกับ สพฐ. ในวันที่ 7 เม.ย.2563 นี้ เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 นี้

Read more