ขอข้อมูลผู้รับบริการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ก่อนวันที่ 10 เม.ย.2563

แจ้งทุกโรงเรียนสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 อ้างถึงหนังสือ ที่ ศธ 04044/ว1179 ลว 30 มีนาคม 2563 ขอข้อมูลผู้รับบริการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) แจ้งเปลี่ยนแปลงการกรอกข้อมูล ให้ดำเนินการกรอกข้อมูล ก่อนวันที่ 10 เม.ย.2563 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ โทร 0993671717 หรือทางไลน์หัสดิน เชื้อเมืองพาน และขอให้โรงเรียนระมัดระวังเรื่องการกรอกข้อมูลด้วย/หัสดิน

Read more

ประชุมปรับลดเวลาและวันทำงานของ สพฐ.

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาการปรับลดเวลาและวันทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2563 ที่ผ่านมา เพื่อให้บุคลากรได้ควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บุคลากรทั้งหมด 100% ให้มาทำงานแต่ละวัน 25% โดยให้แต่ละกลุ่มได้ทำปฏิทินการมาทำงานและหยุดงานให้ชัดเจน ส่งภายในวันที่ 1 เม.ย.2563 นี้ ณ ห้องกลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more