ถ่ายทอดสด Video Conference ณ ห้องประชุมอู่หลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2563 โดยการถ่ายทอดสด Video Conference วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมอู่หลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

Read more