สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ส่งภายในวันที่ 30 มี.ค.2563 นี้

ด่วนที่สุด การสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ส่งภายในวันที่ 30 มี.ค.2563 นี้

Read more