ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.แม่สรวย

– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ออกประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาในรอบ 6 เดือน เพื่อนำผลการประเมินประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 รอบ 1 เม.ย.2563 โดยมีโรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอแม่สรวย รับการประเมินจำนวน 13 โรงเรียน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันนี้ 19 มี.ค.2563 (พัชรี/รายงาน)

Read more

ผอ.เขตฯผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ (A.T.C.) รุ่นที่ 892

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 892 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร นบส.ศธ รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 15-20 มีนาคม 2563 ณ ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

***วันจันทร์ เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการเขตนัดหมาย ท่านรอง และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ประชุมวางแผนมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ บันทึกข้อความจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งวันนี้ค่ะ ***

Read more