ซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)

ซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)

Read more

No Title

แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562
– รายชื่อสถานศึกษาที่ไม่ขอรับเงินอุดหนุนฯ
– แบบรายงานข้อมูลชี้แจงเงินอุดหนุนฯ

Read more

โรงเรียนบ้านเลาลี ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประกาศงานก่อสร้างอาคารเรียน

โรงเรียนบ้านเลาลี ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประกาศงานก่อสร้างอาคารเรียน

Read more

เชิญครูประจำชั้น สมัครอบรมเป็นนักจิตวิทยา ส่งภายใน 7 เม.ย.2563 นี้

เตรียมความพร้อมการฝึกอบรมครูประจำชั้น เพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ครูประจำชั้น เพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา ให้กับสถานศึกษาทุกแห่ง อย่างน้อย 1 คน 1 สถานศึกษา ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดพิจารณาครูเข้ารับการฝึกอบรมประจำชั้น เพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติที่กำหนด และกรอกข้อมูลออนไลน์ที่ https://qrgo.page.link/QJ8WW แนบมาพร้อมนี้ ส่งภายในวันที่ 7 เม.ย.2563 นี้

Read more

รับปลี่ยน/ย้าย/โอน ตสน.1 ตำแหน่ง 1-10 เม.ย.2563 นี้ ณ สพป.เชียงราย เขต 2

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ.49 สมัครและยื่นเอกสารหลักฐาน ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 3 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 เลขที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ดงมะดะ อำเภออ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 โทร 0-5373-9133 กลุ่มบริหารงานบุคคล 09-9371-0873 เจ้าหน้าที่ 09-3273-9336

Read more

ถ่ายทอดสด Video Conference ณ ห้องประชุมอู่หลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2563 โดยการถ่ายทอดสด Video Conference วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมอู่หลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

Read more

ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 9

ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 9 เรื่อง ให้งดการบริการบางประเภทของสำนักงานทะเบียนจังหวัด สำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

Read more

สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ส่งภายในวันที่ 30 มี.ค.2563 นี้

ด่วนที่สุด การสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ส่งภายในวันที่ 30 มี.ค.2563 นี้

Read more