เว็บบอร์ด สพป.เชียงราย เขต 2หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา เงินเดือน 6,000 บาท วันที่ 18 – 24 พฤษภาคม 2564

ประกาศโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา
ที่ 1 / 2564
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
……………………………………………….
ด้วย โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน จึงอาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ ก.ค. 0527.6/331 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 เรื่องการจ้างลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ ประกอบกับคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ประกาศรับสมัครรับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจัดจ้าง
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาพละศึกษา
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 6,000 บาท (งบประมาณรายได้สถานศึกษาตามโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา )
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทำสัญญา 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
3. วันเวลาและสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ ( โทรศัพท์ 086-1792-6558 , 084-8948-434 , 091-3013-988 )

4. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัครสอบแข่งขัน ( เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง และสำเนาเอกสารภาพถ่ายจำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง )
4.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและระเบียนแสดงผลการเรียน ( Transcript ) ที่ระบุสาขาวิชาเอก / ทางสาขาวิชา หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ ”
4.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนและถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ( ที่ยังไม่หมดอายุ )
4.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
4.5 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
4.6 ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยแพทย์ที่ได้รับอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
นับถึงวันสมัคร
4.7 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน ดังนี้
วัน/เดือน/ปี กำหนดการ สถานที่
18 พ.ค. – 24 พ.ค. 2564 รับสมัคร โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา
25 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
27 พ.ค. 2564 สอบแข่งขันภาค ก และภาค ข
31 พ.ค. 2564 ประกาศผลการสอบคัดเลือก
1 มิ.ย. 2564 รายงานตัวพร้อมทำสัญญาจ้าง
6. การยื่นใบสมัคร
6.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับการยื่นใบสมัครด้วยตนเองและจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
6.2 ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในใบสมัครหากแจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้สอบแข่งขันได้จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
6.3 ผู้สมัครสอบต้องลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
7. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการ สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ซึ่งมีองค์ประกอบในการพิจารณา ดังนี้
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน หมายเหตุ
ภาค ก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(การสอบสัมภาษณ์)
ภาค ข การประเมินโดยคณะกรรมการ
( 1 ) แฟ้มสะสมงาน
( 2 ) คลิปสาธิตการสอนกีฬาสากล 1 ประเภทเวลา 5-10 นาที 50

30
20
– สัมภาษณ์

– ตรวจแฟ้มผลงาน
– ตรวจคลิปการสอน – 27 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.00 – 1๒.00 น.

– เวลา 13.00 เป็นต้นไป
– เวลา 13.00 เป็นต้นไป

8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
8.1 ได้คะแนนประเมิน ภาค ก. ( สอบสัมภาษณ์ ) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
8.2 ได้คะแนนประเมิน ภาค ข. ( ตรวจแฟ้มผลงานและคลิปการสอน ) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
8.3 ได้คะแนนรวมทั้ง 2 ภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านเลือกสรร
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตามลำดับคะแนนมากไปหาน้อย ณ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา และผ่านทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ( http://www.cri2.obec.go.th/) สำหรับบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
10. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่แบบราชการกำหนด โดยโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกมาทำสัญญาจ้างในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เวลา 08.00 – 10.00 น. ณ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา และปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง
11. ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ
11.1 ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพ
11.2 ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบไปในวันสอบ และต้องวางบัตรประจำตัวสอบไว้บนโต๊ะ ขณะที่ทำการสอบ หากผู้ใดไม่มีบัตรประจำตัวสอบ กรรมการกำกับห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแล้ว จึงอนุญาตให้เข้าสอบได้
11.3 ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลาลงมือสอบวิชาใดไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวิชานั้น ผู้ใดเข้าสอบหลังจากลงมือสอบแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ
วิชานั้น
11.4 ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548
11.5 ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังคำสั่งหรือคำแนะนำของกรรมการกำกับห้องสอบโดยเคร่งครัด
11.6 ผู้เข้าสอบผู้ใดสอบเสร็จก่อน ผู้นั้นต้องออกไปห่างจากห้องสอบและไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
11.7 หากผู้เข้าสอบมีความข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตนให้รีบแจ้งต่อ
กรรมการกำกับห้องสอบหรือประธานสนามสอบในทันทีเพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขในทางที่เหมาะสม การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควร อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา
11.8 ผู้เข้าสอบผู้ใดทุจริตในการสอบวิชาใด จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสอบในวิชานั้น
11.9 ผู้เข้าสอบห้ามนำอุปกรณ์การสื่อสารและอุปกรณ์ทางอิเลคทรอนิคส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ

12. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อมีกรณีใด กรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
12.1.ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างตามวัน เวลาที่กำหนด
12.2.ผู้นั้นได้ทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 แล้ว
12.3.ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การทำสัญญาจ้าง
12.4.ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดเวลาในสัญญาจ้าง
12.5.เมื่อครบกำหนดการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ
( นายสงกรานต์ พรมมินทร์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้รับสมัคร
1. นางสุภรณ์ เพื่อนฝูง 086-1792-6558
2. นางสาวสุจิรคาภรณ์ อิทธิมะธะ 084-8948-434
3. นางจันทร์รินทร์ ใจยะเสน 091-3013-988

1 Answers
Worawoothi Woothiarporn ทีมงาน answered 9 เดือน ago

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย-ครูเอกทั่วไป รายงานตัวทำสัญญาจ้าง วันที่ 1 ก.ค.2565 นี้ https://drive.google.com/file/d/1hbng9ch9SbP9CRGOsQynzbSZBK5D21lk/view?usp=sharing