ประกาศกระทรวง ศธ. เปิดเรียน 1 ก.ค.2563

– ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้

Read more

ประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ห้ามออกจากบ้าน 4 ทุ่ม-ตี 4 เริ่ม 3 เม.ย.2563 นี้

ประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ห้ามออกจากบ้าน 4 ทุ่ม-ตี 4 เริ่ม 3 เม.ย.2563 นี้ ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่ 2)

Read more

ซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)

ซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)

Read more

แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562
– รายชื่อสถานศึกษาที่ไม่ขอรับเงินอุดหนุนฯ
– แบบรายงานข้อมูลชี้แจงเงินอุดหนุนฯ

Read more

รับปลี่ยน/ย้าย/โอน ตสน.1 ตำแหน่ง 1-10 เม.ย.2563 นี้ ณ สพป.เชียงราย เขต 2

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ.49 สมัครและยื่นเอกสารหลักฐาน ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 3 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 เลขที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ดงมะดะ อำเภออ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 โทร 0-5373-9133 กลุ่มบริหารงานบุคคล 09-9371-0873 เจ้าหน้าที่ 09-3273-9336

Read more

ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 9

ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 9 เรื่อง ให้งดการบริการบางประเภทของสำนักงานทะเบียนจังหวัด สำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

Read more

สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ส่งภายในวันที่ 30 มี.ค.2563 นี้

ด่วนที่สุด การสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ส่งภายในวันที่ 30 มี.ค.2563 นี้

Read more