โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

– สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานเฉลี่ย (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สูงกว่ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ โดยใช้วิธีกรจัดการเรียนกรสอนทาไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนวิธีอื่น ๆ ขออำนวยพรให้ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ (นายอำนาจ วิชยานุวัติ) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

แนวทางการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา RT/NT/O-NET ประจำปีการศึกษา 2563

แนวทางการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา การประเมินความสามารถการอ่านของนักเรียน (RT) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 

Read more

เปิด108 รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ 30 ก.ย.2563 นี้

สพป.เชียงราย เขต 2 เปิด 108 รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2563 นี้ ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา 13 คน รองผอ.สถานศึกษา 2 คน ครูผู้สอน 88 คน ลูกจ้างประจำโรงเรียน 2 คน ลูกจ้างประจำสำนักงานเขต 3 คน สังกัดอำเภอป่าแดด 8 คน อำเภอพาน 44 คน อำเภอแม่ลาว 17 คน อำเภอแม่สรวย 11 คน อำเภอเวียงป่าเป้า 28 คน รวมทั้งหมด 108 คน

Read more

แจ้งทุกโรงเรียนเปิดเรียนแบบ on-site เต็มรูปแบบทั่วประเทศได้ 13 ส.ค.2563 เป็นต้นไป

สพฐ. แจ้งทุกโรงเรียน เปิดเรียนแบบ on-site เต็มรูปแบบทั่วประเทศได้ เริ่ม 13 ส.ค.2563 เป็นต้นไป

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ได้รับทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผู้ได้รับทุนการศึกษา สิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2563 (รายใหม่) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Read more