การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพป.เชียงรายเขต 2

การรับโอนพนักงานส่วน

Read more

การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ 2565

การรับสมัครเข้ารับกา

Read more

รับสมัครเพื่อย้ายและแต่งตั้งผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

รับสมัครเพื่อย้ายและแต่งตั้งผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Read more

1 ใน 38 สพท.บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ขอขอบคุณทีมงานกลุ่มนโยบายและแผน รองผอ.เขตฯ ผอ.กลุ่มและบุคลากรทุกท่าน และผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ร่วมกันดำเนินงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายครับ…

Read more