ประเมินคุณภาพภายนอก ให้สถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็ก)

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Read more