ขอข้อมูลผู้รับบริการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ก่อนวันที่ 10 เม.ย.2563

แจ้งทุกโรงเรียนสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 อ้างถึงหนังสือ ที่ ศธ 04044/ว1179 ลว 30 มีนาคม 2563 ขอข้อมูลผู้รับบริการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) แจ้งเปลี่ยนแปลงการกรอกข้อมูล ให้ดำเนินการกรอกข้อมูล ก่อนวันที่ 10 เม.ย.2563 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ โทร 0993671717 หรือทางไลน์หัสดิน เชื้อเมืองพาน และขอให้โรงเรียนระมัดระวังเรื่องการกรอกข้อมูลด้วย/หัสดิน

Read more

เชิญครูประจำชั้น สมัครอบรมเป็นนักจิตวิทยา ส่งภายใน 7 เม.ย.2563 นี้

เตรียมความพร้อมการฝึกอบรมครูประจำชั้น เพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ครูประจำชั้น เพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา ให้กับสถานศึกษาทุกแห่ง อย่างน้อย 1 คน 1 สถานศึกษา ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดพิจารณาครูเข้ารับการฝึกอบรมประจำชั้น เพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติที่กำหนด และกรอกข้อมูลออนไลน์ที่ https://qrgo.page.link/QJ8WW แนบมาพร้อมนี้ ส่งภายในวันที่ 7 เม.ย.2563 นี้

Read more

รับปลี่ยน/ย้าย/โอน ตสน.1 ตำแหน่ง 1-10 เม.ย.2563 นี้ ณ สพป.เชียงราย เขต 2

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ.49 สมัครและยื่นเอกสารหลักฐาน ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 3 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 เลขที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ดงมะดะ อำเภออ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 โทร 0-5373-9133 กลุ่มบริหารงานบุคคล 09-9371-0873 เจ้าหน้าที่ 09-3273-9336

Read more

เลื่อนส่งรายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2562 ส่งภายในวันที่ 7 พ.ค.2563

เลื่อนกำหนดการส่งรายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2562 ส่งภายในวันที่ 7 พ.ค.2563 

Read more

อบรมบันทึกผลการเรียน ผ่านโปรแกรม SchoolMIS

– น.ส.พรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำสมาชิกในกลุ่มนิเทศฯ ร่วมอบรมการบันทึกผลการเรียน ผ่านโปรแกรม SchoolMIS ของกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา มี น.ส.รัษฎา อภิวงศ์งาม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายนำเสนอคู่มือการใช้งานขั้นตอนวิธีการอย่างละเอียด เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2563 เวลา 10.00-16.30 น. ณ ห้องกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 2 

Read more