วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 วันที่ 26 มิถุนายน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” 6 June, International Day against Drug Abuse and Illicit Traffickin เอาชนะนำาเสพดิดพลังแผ่นดิน ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม สำนักงาน ป.ป.ส.

Read more

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 49/2564

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 49/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CVID-19)

Read more

เสนอร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับองค์กรครู)ไม่เอาร่าง(ฉบับกฤษฎีกา)

16 มิถุนายน 64 สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.)โดย ท่านดร. วีรบูล เสมาทอง ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) ,ท่านธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญา ประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือ(สคน.) ท่านวิสัย เขตสกุล เลขาธิการส.ค.ท.และตัวแทนคณะผู้นำครูส.ค.ท.และ ค.อ.ท.ได้ดำเนินการดังนี้

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย ให้สวัสดิการณ์สมาชิกฯ

– ดร.อนวัช อุ่นกอง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กิจการสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2564 โดยขณะนี้ทางสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายแนะนำสหกรณ์ฯ ตามที่ได้ขออนุญาตติดตั้งฯ ต่อแขวงการทางเชียงราย จำนวน 3 ป้าย เพื่อติดตั้งในเขตทางหลวงให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปได้รู้จักสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด และเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการสหกรณ์ฯ ผู้รับจ้างฯ ได้ดำเนินการจัดทำป้ายและติดตั้งป้าย จำนวน 3 ป้าย เรียบร้อยแล้ว เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท

Read more

เพลงมาร์ชเชียงรายเขตสอง

คำร้อง-ทำนอง ว่าที่ร้อยตรี วุฒินัย ประชานุเคราะห์
นักร้องชาย คุณนพดล
นักร้องหญิง ครูกฤษฎากร วังชัยสืบ
บันทึกเสียง บ้านดนตรีสุคีตา อ.พาน จ.เชียงราย

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายฯ เชิญชวนเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย 4%

ขอเชิญชวนสมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 4% สร้างวินัยการออมเพื่ออนาคตที่มั่นคง และยั่งยืน…. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

Read more

การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar

การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” วันที่ 17-21 พ.ค.2564

Read more

สหพันธ์ครูเชียงรายแถลงการณ์ คัดค้านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

– สหพันธ์ครูเชียงราย โดยสมาพันธ์ครูเชียงราย เขต1,เขต2,เขต3,เขต4 สมาคมผู้บริหาร 18 อำเภอ สมาคมครูผู้สอน 18 อำเภอ ร่วมออกแถลงการณ์คัดค้านและเสนอข้อเสนอแนะแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…..(ฉบับ ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)

Read more