ระบบการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัโคโรนา 2019

ระบบการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัโคโรนา 2019

Read more

ประชุมสหพันธ์ครูภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2564

– นายระพิพงษ์ ไชยลังกา ประธานสหพันธ์ครูเชียงราย และนายอุดม บุญทา รองเลขาธิการสหพันธ์ฯ เป็นตัวแทนองค์กรครูเชียงราย เข้าร่วมประชุมสหพันธ์ครูภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 (อุดม/ภาพ-ข่าว)

Read more

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 วันที่ 26 มิถุนายน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” 6 June, International Day against Drug Abuse and Illicit Traffickin เอาชนะนำาเสพดิดพลังแผ่นดิน ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม สำนักงาน ป.ป.ส.

Read more

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 49/2564

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 49/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CVID-19)

Read more

เสนอร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับองค์กรครู)ไม่เอาร่าง(ฉบับกฤษฎีกา)

16 มิถุนายน 64 สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.)โดย ท่านดร. วีรบูล เสมาทอง ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) ,ท่านธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญา ประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือ(สคน.) ท่านวิสัย เขตสกุล เลขาธิการส.ค.ท.และตัวแทนคณะผู้นำครูส.ค.ท.และ ค.อ.ท.ได้ดำเนินการดังนี้

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย ให้สวัสดิการณ์สมาชิกฯ

– ดร.อนวัช อุ่นกอง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กิจการสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2564 โดยขณะนี้ทางสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายแนะนำสหกรณ์ฯ ตามที่ได้ขออนุญาตติดตั้งฯ ต่อแขวงการทางเชียงราย จำนวน 3 ป้าย เพื่อติดตั้งในเขตทางหลวงให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปได้รู้จักสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด และเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการสหกรณ์ฯ ผู้รับจ้างฯ ได้ดำเนินการจัดทำป้ายและติดตั้งป้าย จำนวน 3 ป้าย เรียบร้อยแล้ว เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท

Read more

เพลงมาร์ชเชียงรายเขตสอง

คำร้อง-ทำนอง ว่าที่ร้อยตรี วุฒินัย ประชานุเคราะห์
นักร้องชาย คุณนพดล
นักร้องหญิง ครูกฤษฎากร วังชัยสืบ
บันทึกเสียง บ้านดนตรีสุคีตา อ.พาน จ.เชียงราย

Read more