ประชุมทางไกล ผอ.สพท.ทั่วประเทศ 10 เม.ย.63 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

การประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 วันศุกร์ที่ 10 เม.ย.2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

Read more

ประชุมคณะทำงานพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.เชียงราย เขต 2 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะทำงานตามคำสั่งที่ 98/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานตำแหน่ง รองผอ.สพท.

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และนายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นางกุลนันท์ เวียงห้า ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมทางไกล Video Conference การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ

– นายจรัญ แจ้งมณี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ทีมที่ปรึกษา Coaching Team โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก)

– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษา Coaching Team การประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) อ.แม่สรวย วันที่ 2 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ประชุมปรับลดเวลาและวันทำงานของ สพฐ.

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาการปรับลดเวลาและวันทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2563 ที่ผ่านมา เพื่อให้บุคลากรได้ควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บุคลากรทั้งหมด 100% ให้มาทำงานแต่ละวัน 25% โดยให้แต่ละกลุ่มได้ทำปฏิทินการมาทำงานและหยุดงานให้ชัดเจน ส่งภายในวันที่ 1 เม.ย.2563 นี้ ณ ห้องกลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ส่งภายในวันที่ 30 มี.ค.2563 นี้

ด่วนที่สุด การสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ส่งภายในวันที่ 30 มี.ค.2563 นี้

Read more

ผู้ตรวจราชการกระทรวง ศธ. ติดตามศูนย์ฯ ป้องกันไวรัส (COVID-19)

– นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายยุททธการ ตั้งปัญญาศักดิ์ รองผู้อำนวยการอาชีวศึกษาเชียงราย เดินทางมาตรวจราชการ ความคืบหน้าศูนย์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more