ชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 31/2564 ประจำวันพุธที่ 25 ส.ค.2564

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 31/2564 ประจำวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 และประชุมข้อราชการต่อ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียราย เขต 2

Read more

ประเมินศักยภาพฯ ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

– ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานคลัสเตอร์ 16 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล ประเมินศักยภาพผู้ขอย้ายและจัดลำดับตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ และตัวชี้วัดที่กำหนดประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดเชียงราย ครั้ง 1/2564 มีนายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นางยุพิน จันทะสินธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสุกัญญา ปวงมาทา นักทรัพยากรบุคคล นำข้อมูลเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 (ปืนทอง/ภาพ-ข่าว)

Read more

ชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 30/2564

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 30/2564 ประจำวันพุธที่ 18 ส.ค.2564 และประชุมจัดสรรงบประมาณ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ประชุมแนวทางไกลฯ สังคมและสุขภาพจิตนักเรียนฯ

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และนางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายบัณฑิต ไชยวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล แนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคมและสุขภาพจิตนักเรียนฯ โดยใช้โปรกรม School health HERO จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

อบรมครูแกนนำฯความเสี่ยงภัยฯในสถานศึกษา

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินความเสี่ยงภัยรอบด้านในสถานศึกษา สำหรับครูแกนนำโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 มี โรงเรียนบ้านโป่งแดง โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา โรงเรียนบ้านใหม่แม่ยางมิ้น โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) โรงเรียนร่องธารวิทยา และโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ จำนวน 8 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน ทั้งหมด 24 คน เข้าอบรมร่วมกับองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย เมื่อวันที่ 6 ส.ค.2564 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ประชุมโครงการศึกษาวิจัยฯ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณา โครงการศึกษาวิจัยในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่องการบริหารจัดการขยะในหน่วยงาน/โรงเรียนปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การบริหารจัดการการใช้พลังงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและทางบก เพื่อพิจารณาร่างกระบวนการสร้างการเรียนรู้ต่อไป จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 โรงรียนชุมชนบ้านสันจำปา-ชุมชนบ้านป่าก่อดำ-สันกลาง(ราษฎร์พัฒนา)-บ้านหนองผำ-ห้วยส้านยาววิทยา-โป่งแพร่วิทยา กลุ่มที่ 2 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา-บ้านสันก้างปลา-ชุมชนบ้านโป่ง-บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) เมื่อวันพุธที่ 4 ก.ค.2564 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more