ประชุมเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565) วันที่ 20 มิ.ย.2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ตรวจสอบ-รับรองความถูกต้องนักเรียนประจำพักนอน ปีกศ.2565

นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของสถานศึกษาที่มีนักเรียนประจำพักนอนนอกเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาออนไลน์ ครั้งที่ 4/2565

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาออนไลน์ ครั้งที่ 4 /2565 สังกัดสพป.เชียงราย เขต 2 โดยมีนายธรรมรัฐ นุชเนื่อง นายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมพร้อมกับผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบ VDO conference google meet เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสนฉัตร สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

สพฐ.ติดตามฯ3นโยบายฯสู่การปฏิบัติในคลัสเตอร์ 4,16

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานนำรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมประชุมทางไกล รับการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO conference ครั้งที่ 5 เขตตรวจราชการที่ 4 และเขตตรวจราชการที่ 16 เรื่อง (ความปลอดภัย โครงการพาน้องกลับมาเรียน และโครงการโรงเรียนคุณภาพ) วันพุธที่ 15 มิ.ย.2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสนฉัตร สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

สพฐ.ทำวิดีทัศน์ฯ เพื่อการประกันคุณภาพโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ให้สัมภาษณ์กับทีมงานถ่ายทำวิดีทัศน์ รูปแบบการบริหารจัดการคุรภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน ของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นำโดย ผศ.ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์ คุรไกรศักดิ์ การญจนเกรียงไกร และคุรศศิธร อุ่มมี้ เดินทางมาบันทึกวิดีทัศน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การเลือกโรงเรียน การสนับสนุน นายจตุพล อุปละ ศึกษานิเทศก์ การดำเนินการร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดร.สุทัด จันทะสินธุ์ บริบทโรงเรียน และความยากลำบาก แผนการปรับปรุง ครูแกนนำกับ PLC การจัดการเรียนรู้เชิงรุก CO-55teps เพื่อนำไปตัดต่อและนำเสนอเป็นตอนทั่วประเทศต่อไป เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิ.ย.2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

Read more

พัฒนาจิต สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด สำหรับผู้บริหาร รุ่น 1

– พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีร่มเย็น เป็นวิทยากรบรรยายธรรม มีนายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เข้าร่วมโครงการพัฒนาจิต การฝึกปฏิบัติสมาธิ สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-6 มิ.ย.2565 ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น อ.เชียงของ จ.เชียงราย (ปืนทอง/ภาพ-ข่าว)

Read more

สพป.เชียงราย เขต 2 ปฐมนิเทศ 73 ครูใหม่ รุ่นที่ 2

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 73 คน หลังจากเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มิ.ยง2565 ที่ผ่านมา มีนายธรรมรัฐ นุชเนื่อง และน.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมปฐมนิเทศแนะนำให้ข้อคิดในการปฏิบัติราชการอย่างถูกต้องตามระเบียบวินัยของข้าราชการที่ดี เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิ.ย.2565 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ประชุมกลั่นกรองข้อมูลวันรายงานการเดินทางมาเรียน

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลวันรายงานการเดินทางมาเรียนของนักเรียน ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 2 มิ.ย.2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสนฉัตร สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 6 รอง ผอ.สพท. รอบ 6 เดือน

– ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายสมพงษ์ บุตรวัน รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 และนางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผอ.สพม.แพร่ เป็นกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผอ.สพท. ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน มี นายปรีชารัตน์ รินทระ รอง ผอ.สพม.เชียงราย นายณรงค์ คำสุขุม รอง ผอ.สพม.เชียงราย นายนิรันดร์ แก้วฝ่าย รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2 นายอาวุทธ์ มีขันเพ็ชร นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง และน.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สพม.เชียงราย (นวภัทร์/ภาพ-ข่าว)

Read more

ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนสันกลางวิทยา โรงเรียนคุณภาพของชุมชน

– วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๒ เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนสันกลางวิทยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมี นางสาววรนันท์ รวมสุข นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง นายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต ๒ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมการประชุม ทั้งนี้ นายศรีวรรณ เชื้อเมืองพาน ผอ.โรงเรียนสันกลางวิทยา พร้อมด้วยคณะครู หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ได้รายงานผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ และนโยบาย ๘ จุดเน้น ซึ่งที่ประชุมก็ได้วิเคราะห์หาแนวทาง ชี้แนะและร่วมวางแผนการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพสำหรับชุมชนต่อไป (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

Read more