ประชุมกลุ่มอำนวยการ

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ เพื่อทบทวนภารกิจงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางพัฒนางานให้ดีขึ้น ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 /2563 นี้ วันที่ 23 พ.ย.2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

นิสิตป.โท ม.ราชภัฏเชียงรายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

– นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และ ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรภ รัตนชูวงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่นำนิสิตหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 8 คน เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับกลุ่มต่างๆ ในสำนักงานเขตระหว่างวันที่ 23-27 พ.ย.2563 นี้ ณ ห้องลูกเสือ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

จัดตั้งงบลงทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2563

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพปเชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่ 18 พ.ย.2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ประชุมแจ้งสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว-นักการภารโรง

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง และธุรการโรงเรียน จำนวน 180 คน โดยมีนายสำราญ เขาฟัง ครูผู้ช่วยครูโรงเรียนบ้านหนองบัวคำ อ.เทิง สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง สัญญาจ้างและสวัสดิการต่างๆ ที่ลูกจ้างควรได้รับ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พ.ย.2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ประชุมแผนปีงบ 2564-คณะกรรมการฯ งบลงทุนฯ

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เปิดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้ง งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และประชุมพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

สรุปผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2563 โดยมีที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ เข้าร่วมพิจารณา ในเรื่องสรุปการย้ายครูผู้สอน รอบที่ 2 (15 ก.ย.-15 ต.ค.2563) ตำแหน่งว่างรับย้าย 74 ตำแหน่ง รับย้ายภายในเขต 19 ตำแหน่ง รับย้ายต่างเขต 39 ตำแหน่ง และตำแหน่งว่างไม่มีผู้ขอย้าย 57 อัตรา ตำแหน่งว่างจากการย้ายไปต่างจังหวัด 26 ตำแหน่ง ตำแหน่งย้ายและครูเกินเกณฑ์ 3 ตำแหน่ง (สันมะค่า-แม่ผง-ดงมะดะ) ตำแหน่งว่างใช้สอบครูกรณีพิเศษ 12 ตำแหน่ง ตำแหน่งว่างใช้บรรจุนักศึกษาทุน 14 ตำแหน่ง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา รับย้ายภายในเขต 16 ราย รับย้ายต่างเขต 2 ราย มีตำแหน่งว่างจากการย้าย 15 ตำแหน่ง และการย้ายรอบบริหารอัตรากำลัง 2 ตำแหน่ง พร้อมสรุปผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พ.ย.2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

รองไชยรัตน์ จินะราช รายงานตัวสพป.เชียงราย เขต 2 แล้ว!

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขต รับหนังสือส่งตัวและต้อนรับนายไชยรัตน์ จินะราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 คนใหม่ เข้ารับตำแหน่งวันนี้ และจะต้อนรับคณะที่มาส่งอย่างเป็นทางการ วันที่ 11 พ.ย.2563 นี้ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more