พิธีรับพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2563

นายบุญล้อม โสภาพรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ให้แก่ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการที่มีคุณสมบัติได้รับพระราชทาน จำนวน 117 คน

Read more