ปิดอบรม”พสน.”ผอ.-ครู รับเกียรติบัตรขยายผลช่วยเหลือนักเรียน

– นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สมัครเข้ารับการฝึกเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) จำนวน 60 คน เพื่อนำไปส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึษา ให้ห่างไกลกัญชา บุหรี่ไฟฟ้า ยาเสพติด ค้าประเวณี มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และเป็นเครือข่าย (พสน.) ของศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.เชียงราย ให้ห่างไกลและได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายหน่วยงาน สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สนง.พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย สภ.แม่ลาว สนง.เทศบาลตำบลป่าก่อดำ นายอธิรัช วงค์แสง นายประณัฐ คมวิศวศาสตร์ นายจิรายุ ศีติศาร นายพิชิตพล ทองเทือก นายกฤษฎา วิลาศรี นางฉวีวรรณ ปัญญา และนายวชิรศักดิ์ กุลดี เป็นวิทยากรร่วม จัดโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ค.2566 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

อบรม”พสน.”หวังช่วยนักเรียนห่างไกลกัญชา-บุหรี่ไฟฟ้า-ยาเสพติด

– นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สมัครเข้ารับการฝึกเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) จำนวน 60 คน เพื่อนำไปส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึษา ให้ห่างไกลกัญชา บุหรี่ไฟฟ้า ยาเสพติด ค้าประเวณี มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และเป็นเครือข่าย (พสน.) ของศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.เชียงราย ให้ห่างไกลและได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายหน่วยงาน สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สนง.พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย สภ.แม่ลาว สนง.เทศบาลตำบลป่าก่อดำ นายอธิรัช วงค์แสง นายประณัฐ คมวิศวศาสตร์ นายจิรายุ ศีติศาร นายพิชิตพล ทองเทือก นายกฤษฎา วิลาศรี นางฉวีวรรณ ปัญญา และนายวชิรศักดิ์ กุลดี เป็นวิทยากรร่วม จัดดดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ค.2566 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

อบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ CEFR ตอบโจทย์ตัวชี้วัดตามหลักสูตร

– นายอภิปราย โสภายิ่ง รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ เป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีความสอดคล้องครอบคลุมตามมาตรฐานตัวชี้วัดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการใช้ภาษาอังกฤษ มีกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษที่หลากหลาย เพื่อการฟัง พูด อ่าน เขียน มีวิทยากร ดร.ทวีศักดิ์ ลินคำ และอาจารย์ XOAN TRAN อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชัฏเชียงราย เป็นวิทยากร โดยมีข้าราชการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 148 คน เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ร่วมวางหรีดอาลัยลุงแดง ประเสริฐ กำลังประสิทธิ์

– นายอภิปราย โสภายิ่ง และนายสวง กองจักร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตฯ ร่วมวางหรีดเคารพศพนายประเสริฐ กำลังประสิทธิ์(แดง) อายุ 58 ปี ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ระดับ ช 4 กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา ขณะนี้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บัานเลขที่ 52/1 ม.3 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย จะทำพิธีฌาปนกิจศพวันจันทร์ 15 พ.ค.2566 นี้ เวลา 14.00 น. ณ ฌาปนสถานวัดร่องศาลา ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย…

Read more