ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ

– นางพรมเมือง เทวตา ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจแก่คณะครูและบุคลกรทางการศึกษา ของโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ในการดำเนินการจัดกิจกรรมการสอนทางไกล ในสภาวการณ์โรคระบาดโควิด 19 และเยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตบริการด้วย (ชูชาติ/ภาพ-ข่าว)

Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดินดำ-บ้านแม่ผักแหละ-บ้านแม่ตาแมว

– นางณภัทร นวลจีน(ที่5จากซ้าย) ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 นิเทศติดตามการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านดินดำ โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว และโรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ ขอบคุณผอ.และคณะครูที่ทำให้บรรยากาศการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นไปด้วยดี แม้จะมีปัญหาในการเข้าถึงการเรียนทางไกลบ้าง แต่ก็อบอุ่นใจที่ครูทุกคนใส่ใจนักเรียนเป็นอย่างดี วันที่ 19 พ.ค. 63 (ดำริ/ภาพ-ข่าว)

Read more

No Title

– นางวรลักษณ์ จันทร์เนตร ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว ให้เกียรติตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาตามสถานการณ์ covid 19 เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาของโรงเรียน ตลอดจนใหกำลังใจซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ มี จ.ส.อ.สมจิตร หวายคำ ผอ.โรงเรียนพร้อมคณะครูให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2563 เวลา 10.30 น. (จ.ส.อ.สมจิตร/ภาพ-ข่าว)

Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ-จำผักกูดทรายทอง

– น.ส.รัษฎา อภิวงศ์งาม และน.ส.อิชยาพัฒน์ มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพปงเชียงราย เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย ร่วมกับคุณครูระดับชั้น ป.1 ผู้บริหารโรงเรียนแม่อ้อประขารัฐ และโรงเรียนจำผักกูด-ทรายทอง เยี่ยมบ้านนักเรียนสำรวจความพร้อมการเรียนออนไลน์ (สันต์/ภาพ-ข่าว)

Read more

โรงเรียนบ้านห้วยกล้า ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

– นายเกียรติศักดิ์ อุตชี ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยกล้า อ.แม่สรวย จ.เชียงราย มอบใบงานและจัดประชุมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับคณะครู ในการออกพบปะนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน และติดตามการเรียนของนักเรียน รวมถึงมอบเงินให้กับผู้ปกครองนักเรียนยากจนพิเศษในสถานการณ์โควิด 19 งวดแรก (เกียรติศักดิ์/ภาพ-ข่าว)

Read more

โรงเรียนบัวสลีวิทยา-โรงเรียนบ้านต้นง้าว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบัวสลีวิทยา-โรงเรียนบ้านต้นง้าว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

Read more

โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เสียหายจากพายุฤดูร้อน

– วันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค.2563 เวลา 14.40-15.10 น. โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ประสบภัยธรรมชาติ วาตภัย พายุลูกเห็บลมแรง ทำให้อาคารเรียน สปช.105/26 อาคาร สปช.102/29 อาคารสำนักงาน บ้านพักครู ห้องน้ำนักเรียน และอาคารประกอบ ได้รับความเสียหายเป็นครังที่สอง และจะรายงานเพื่อของบประมาณซ่อมแซมต่อไป (พิษณุกร/ภาพ-ข่าว)

Read more

โรงเรียนแม่ตะละวิทยา ชวนกันมาช้อป น้องๆ สุขใจ

– โรงเรียนแม่ตะละวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เป็นตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: กสศ. JD central และ โรงเรียนนานาชาติ จัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างแบรนด์และสินค้าในการจัดจำหน่าย Yus Tsev (อยู่เจ๋) กระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ ชิ้นละ 350 บาท ผ่านระบบออนไลน์ ส่งเสริมพัฒนาฝีมือนักเรียนไทย (รชฏ-รายงาน)

Read more