รางวัล“คุรุชน คนคุณธรรม”ประจำปี 2564

– การคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “คุรุชน คนคุณธรรม” ประจำปี 2564 วันพุธที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านสิบสอง ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รักษาระดับคุณภาพ “ระดับ 2 ดาว” /จ.ส.อ.สงวน มาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ คุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม” / คุณครูทัศนีย์ ยศวงใจ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ คุรุชน คนคุณธรรม ประเภทครู ระดับคุณภาพ “ดีมาก” และมีนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทผลงานด้านการเรียนการสอน ผ่านเกณฑ์การพิจารณา “ระดับดีเยี่ยม” ประจำปี 2564 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทุกท่าน นักเรียนทุกคน ที่ได้มีส่วนร่วมช่วยกัน พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม (จ.ส.อ.สงวน/ภาพ-ข่าว)

Read more

โรงเรียนบ้านขุนสรวย จัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงเช้าวันจันทร์

โรงเรียนบ้านขุนสรวย จัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงเช้าวันจันทร์

Read more

เปิดป้ายโรงเรียนแกนนำ”วิถีพุทธ”บ้านสันสลี

– นายถวิล วงษา ผอ.โรงเรียนบ้านสันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย นิมนต์พระภิษุสงฆ์เจิมป้าย และเปิดป้ายโรงเรียนแกนนำ”วิถีพุทธ”บ้านสันสลี เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ก.ย.2564 ที่ผ่านมา (ถวิล/ภาพ-ข่าว)

Read more

ติดตาม-ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา อ.เวียงป่าเป้า

– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานคณะกรรมการฯ นายอุดร สมฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านเด่นศาลา นายกสมาคมครูฯ อ.เวียงป่าเป้า กรรมการ นายจัตุพล อุปละ ศึกษานิเทศน์ สพป.เชียงราย เขต 2 กรรมการ นายพงศ์พินิจ ยานะ นักทรัพยากรบุคคล สพป.เชียงราย เขต 2 เลขานุการ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย 1.นายทวีชาติ พันธ์สกูล ผอ.รร.โป่งน้ำร้อนวิทยา 2.นายจรูญ ปาเต๊ะ ผอ.รร.บ้านเมืองน้อยฯ 3.นายศิวนาถ ประสาวะถา ผอ.รร.บ้านห้วยม่วง 4.นายสุรินทร์ กิติลือ ผอ.รร.บ้านห้วยโป่ง 5.นายปรีชา นิธิเจริญ ผอ.รร.ปางมะกาดวิทยา 6.นายทศพร จินะสี ผอ.รร.บ้านขุนลาว ผู้รับการประเมินขอขอบพระคุณ คณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่าน ที่ให้กำลังใจ ให้ข้อคิด ข้อแนะนำในการปฎิบัติงาน เพื่อนำไปพัฒนาต่อ และก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไป เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 (ทวีชาติ/ภาพ-ข่าว)

Read more

ติดตาม-ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา อ.แม่สรวย

– นายไชยรัตน์​ จินะราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ว่าที่ร.อ.เสรี​ เชื้ออ้วน นายกสมาคมครูฯอำเภอแม่สรวย​ นางกังสดาล แจ้งมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คุณสุพัตรา สุภามณี​ นักทรัพยากรบุคคล เลขานุการ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา 8 โรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี ได้แก่ 1.ว่าที่ร.อ.เสรี​เชื้ออ้วน ผอ.โรงเรียนบ้านวาวี 2.นายสมชาย​ สุทธิพงศ์​ ผอ.โรงเรียนบ้านเลาลี 3.นายภิญโญ​ อุโคตร ผอ.โรงเรียนบ้านปางกิ่ว 4.นายสหัส​ พรหมขัติแก้ว โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 5.นางณาตยา​ มานะ ผอ.โรงเรียนบ้านขุนสรวย 6.นายสมเดช​ พิศาลไพโรจน์​ ผอ.โรงเรียนโป่งกลางน้ําประชาสรรค์ 7.นายสมภพ​ ใจยา ผอ.โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 8. นางสาวอัจฉรา​ อุนันตา ผอ.โรงเรียนบ้านมังกาล่า​ ผู้รับการประเมินขอขอบพระคุณ คณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่าน ที่ให้กำลังใจ ให้ข้อคิด ข้อแนะนำในการปฎิบัติงาน เพื่อนำไปพัฒนาต่อ และก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 (สมเดช/ภาพ-ข่าว)

Read more

ติดตาม-ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา อ.เวียงป่าเป้า

– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานคณะกรรมการฯ นายอุดร สมฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านเด่นศาลา นายกสมาคมครูฯ อ.เวียงป่าเป้า กรรมการ นายจัตุพล อุปละ ศึกษานิเทศน์ สพป.เชียงราน เขต 2 กรรมการ นายพงศ์พินิจ ยานะ นักทรัพยากรบุคคล สพป.เชียงราย เขต 2 เลขานุการ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย 1.ผอ.สมจิต จันต๊ะบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่ง 2.ผอ.ทวี กันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 3.ผอ.สิทธิศักดิ์ สมใจมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันมะเค็ดฯ 4.ผอ.พัฒนา กิติลือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 5.ผอ.เศกสรรพ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่านทุ่งยาว 6.ผอ.นฤมล เกิดมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32บ้านสาขันหอม ผู้รับการประเมินขอขอบพระคุณ คณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่าน ที่ให้กำลังใจ ให้ข้อคิด ข้อแนะนำในการปฎิบัติงาน เพื่อนำไปพัฒนาต่อ และก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2564 (พัฒนา/ภาพ-ข่าว)

Read more

ติดตาม-ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา อ.เวียงป่าเป้า

– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานคณะกรรมการฯ นายอุดร สมฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านเด่นศาลา นายกสมาคมครูฯ อ.เวียงป่าเป้า กรรมการ นายจัตุพล อุปละ ศึกษานิเทศน์ สพป.เชียงราน เขต 2 กรรมการ นายพงศ์พินิจ ยานะ นักทรัพยากรบุคคล สพป.เชียงราย เขต 2 เลขานุการ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย นายสงกรานต์ พรมมินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา นายพิษณุ อินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ นายจัตุพล นันทโภคิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งม่าน นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรพาณิชย์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าจั่น นายสงกรานต์ งามดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแงะ ผู้รับการประเมินขอขอบพระคุณ คณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่าน ที่ให้กำลังใจ ให้ข้อคิด ข้อแนะนำในการปฎิบัติงาน เพื่อนำไปพัฒนาต่อ และก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 (จัตุพล/ภาพ-ข่าว)

Read more

ติดตาม-ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา อ.เวียงป่าเป้า

– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานคณะกรรมการฯ นายอุดร สมฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านเด่นศาลา นายกสมาคมครูฯ อ.เวียงป่าเป้า กรรมการ นายจัตุพล อุปละ ศึกษานิเทศน์ สพป.เชียงราน เขต 2 กรรมการ นายพงศ์พินิจ ยานะ นักทรัพยากรบุคคล สพป.เชียงราย เขต 2 เลขานุการ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย นายอิ่นคำ ใจกันทะ ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งเทวี นายชูเกียรติ เมืองงาม ผอ.โรงเรียนบ้านลังกา ว่าที่ ร.ต.มงคล กันติ๊บ ผอ.โรงเรียนบ้านสัน นายวิชัย ติม้า ผอ.โรงเรียนบ้านป่าตึง ผู้รับการประเมินทั้งสี่โรงเรียนขอขอบพระคุณ คณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่าน ที่ให้กำลังใจ ให้ข้อคิด ข้อแนะนำในการปฎิบัติงาน เพื่อนำไปพัฒนาต่อ และก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไป เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 (ว่าที่ร.ต.มงคล/ภาพ-ข่าว)

Read more

สถานศึกษาปลอดภัย”ดีเด่น”ประจำปี 2564

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอมอบเกียรติบัตรดีเด่น รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีที่ ๑ แก่โรงเรียนเจดียหลวงพิทยา และโรงเรียนบ้านสันก้างปลา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

Read more