มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี มอบเงินค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียนบ้านวาวี

– คุณพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสิงห์ปาร์คเชียงราย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับทางโรงเรียนบ้านวาวี เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริมสำหรับนักเรียนเพิ่มเติมจากทางราชการ ทำให้นักเรียนได้รับสารอาหารเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาความเจริญเติบโตทางร่างกาย และทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนดีขึ้น เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 ว่าที่ ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี ได้เป็ตัวแทนรับมอบของโรงเรียนบ้านวาวี สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 โรงเรียนบ้านวาวี ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างสูง และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป (สมเดช/ภาพ-ข่าว)

Read more

โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา เชิญร่วมสมทบทุนสร้างหลังคาลานกิจกรรมเอนกประสงค์ มูลค่า 1,400,000 บาท

เชิญร่วมสมทบทุน สร้างหลังคาลานกิจกรรมเอนกประสงค์ มูลค่า 1,400,000 บาท โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อใช้เป็นลานจัดกิจกรรม กีฬา แหล่งเรียนรู้ จัดงานประชุม,สัมมนา ฯลฯ เลขที่บัญชีธนาคาร ธกส. 020206748852 ชื่อบัญชี เงินสมทบทุนสร้างหลังคเอนกประสงค์โรงเรียน ส่งหลักฐานการโอนเงิน @Line 0810348533 ผอ.อุดม บุญทา

Read more

คุณอัฐกร จันทร์สว่าง มอบเครื่องปั่นไฟฟ้าให้โรงเรียนบ้านปางหลวง

– นายชาญณรงค์ อมรศิริสิงขร ผอ.โรงเรียนบ้านปางหลวงโรงเรียนบ้านปางหลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ขอขอบพระคุณคุณอัฐกร จันทร์สว่าง ที่ได้มอบเครื่องปั่นไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด คิดเป็นมูลค่า 30,000 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยการประสานงาน ตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานโดยนายเชิดศักดิ์ กันทาธรรม นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี สพป.เชียงราย เขต 2 ได้นำมามอบและติดตั้งให้ใช้งานได้พร้อมคณะนายปราการ เหมยเมืองแก้ว ผอ.โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย นายอำพล โทอรัญ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง นายไมตรี หาญแก้ว รองผอ.โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ นายยงยุทธ สิงตะนะ ผอ.โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม นายอุทัย ปัญญาทิพย์ ครู รร.บ้านโป่งมอญ นายประเสริฐ กำลังประสิทธิ์ นายวิวัฒน์ ทิพเนตร นายมานพ สมรัก นางสาวสุภาภรณ์ เอสันเทียะ เจ้าหน้าที่นิติกร เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2565 (ชาญณรงค์/ภาพ-ข่าว)

Read more

อำลานายกฯเก่า ส่งมอบงานนายกสมาคมครูฯป่าแดดคนใหม่

– นายถวิล สุริยะ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำบภอปาแดด ประชุมคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำบภอป่าแดด เพื่อสรุปผลการดำเนินงานให้นายกันติทัต บุญศรี นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอป่าแดดคนใหม่ พร้อมทั้งแนะนำครูคนใหม่ของแต่ละโรงเรียนในอำบภอป่าแดด ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย พบเพื่อนครูอำเภอป่าแดด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสักพัฒนา อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย (กันติทัต/ภาพ-ข่าว)

Read more

เปิดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565

– วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายกันติทัต บุญศรี ผอ.โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา อ.ป่าแดด จ.เชียงราย เปิดการอบรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตาม โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรอบรมจากตำรวจชุด ชมส.สภ.ป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Read more

ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนบัวสลีวิทยา

– นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติอำเภอแม่ลาวพร้อมคณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นายจำเริญ ไชยยะ ผอ.โรงเรียนบัวสลีวิทยา พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบภัยน้ำท่วมโรงเรียนเมื่อวันก่อน และจะรายงานความเสียหายให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่ทราบเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป (ชญารุณี/ภาพ-ข่าว)

Read more

ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา32(บ้านสาขันหอม)

– นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติอำเภอเวีงป่าเป้า พร้อมคณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ น.ส.นฤมล เกิดมูล ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา32(บ้านสาขันหอม) พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบภัยน้ำท่วมโรงเรียนเมื่อวันก่อน และจะรายงานความเสียหายให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่ทราบเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป (นฤมล/ภาพ-ข่าว)

Read more

น้ำแม่ลาวเอ่อท่วมโรงเรียนบัวสลีวิทยา

– นายอำนวย จอมใจ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย คณะกรรมการตวจสอบความเสียหายจากภัยพิบัติอำเภอแม่ลาว เข้าตรวจดูสภาพน้ำจากลำน้ำแม่ลาว เข้าเอ่อท่วมบริเวณโรงเรียนบัวสลีวิทยา เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พ.ค.2565 ที่ผ่านมา มีนายจำเริญ ไชยยะ ผอ.โรงเรียนบัวสลีวิทยา พาตรวจดูจุดที่น้ำท่วมขัง และจะรายงานให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบต่อไป (อำนวย/ภาพ-ข่าว)

Read more

ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านป่าสัก หลังระดับน้ำลดลงแล้ว

– นายอุดร สมฤทธิ์ นายกสมาคมาครูฯอำเภอเวียงป่าเป้า ผอ.โรงเรียนบ้านเด่นศาลา พร้อมด้วย ดร.ปรานอม จรเกตุ ผอ.โรงเรียนป่างิ้ววิทยา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนายฤทธิไกร ใจคำ ผอ.โรงเรียนบ้านป่าสัก อ.เวียงป่าเป้า ที่น้ำเข้าท่วมบริเวณโรงเรียนบ้านป่าสักจากฝนตกหนักต่อเนื่องเมื่อวันเสารที่ 21 พ.ค.2565 ที่ผ่านมา ขณะนี้น้ำได้ลดระดังลงแล้ว เหลือไว้แต่เศษโคลน ที่ต้องเร่งทำความสะอาดเพื่อจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2565 ต่อไป (ดร.ปรานอม/ภาพ-ข่าว)

Read more