กสศ.มอบรางวัลนวัตกรรมดีเด่น โรงเรียนแม่ตะละวิทยา

– นายรชฏ อิ่นคำ ผอ.โรงเรียนแม่ตะละวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย พร้อมคณะครูร่วมพิธีมอบรางวัล Equity Partnership ํs School Network กระบวนการ สร้างขาย ขยายฝัน ก่อเกิดผลิตภัณฑ์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เปิดโอกาสทางการศึกษาภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายสถาบันศึกษา เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา “รางวัลนวัตกรรมดีเด่น” วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 -16.00 น. ณ Zen Gallert ชั้น 8 Central World

Read more

ทุกโรงเรียนพร้อมใจรับนักเรียน วันเปิดภาคเรียนใหม่ ตามมาตรการป้องกัน (COVID-19)

ทุกโรงเรียนพร้อมใจรับนักเรียน วันเปิดภาคเรียนใหม่ ตามมาตรการป้องกัน (COVID-19)

Read more

อบต.ทรายขาว ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโรงเรียนร่องธารวิทยา

– เจ้าหน้าที่จาก อบต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ โรงเรียนร่องธารวิทยา เพื่อเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิ.ย.2563 ที่ผ่านมา (ทองพูน/ภาพ-ข่าว)

Read more

รพ.สต.วาวี ตรวจดูความพร้อมโรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า

– นางพิมพ์พิชชา ตาคำ สงวนสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า และคณะครู ต้อนรับการตรวจเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (พิมพ์พิชชา/ภาพ-ข่าว)

Read more

สร้างสุขด้วยสติในโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ

– นายสันต์ คำมะนาม ผอ.โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างสุขด้วยสติในโรงเรียน : Mis โดยทีมวิทยากรของโรงเรียน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เติมเต็ม โดย ศน.สุรัตน์ สรวงสิงห์ ศึกษานิเทศก์บำนาญ ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2563 (สันต์/ภาพ-ข่าว)

Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนสลี ก่อนประกาศเป็นโรงเรียนพักนอน

– นางพิมพ์รดา ธิป้อ นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยนางสินีภัทร์ วงศารัตนะ นักวิชาการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมของโรงเรียนบ้านดอนสลี อ.แม่สรวย ก่อนเปิดเป็นโรงเรียนพักนอน ปี 2563 เพื่อประกอบการพิจารณาประกาศอนุญาตต่อไป (ทรงวุฒิ/ภาพ-ข่าว)

Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ก่อนประกาศเป็นโรงเรียนพักนอน

– นางพิมพ์รดา ธิป้อ นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยนางสินีภัทร์ วงศารัตนะ นักวิชาการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมของโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ อ.แม่ลาว ก่อนเปิดเป็นโรงเรียนพักนอน ปี 2563 เพื่อประกอบการพิจารณาประกาศอนุญาตต่อไป (เกรียงไกร/ภาพ-ข่าว)

Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่ามะโอ ก่อนประกาศเป็นโรงเรียนพักนอน

– น.ส.พรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางคนึงหา วงษ์มี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมของโรงเรียนบ้านท่ามะโอ อ.แม่ลาว ก่อนเปิดเป็นโรงเรียนพักนอน ปี 2563 เพื่อประกอบการพิจารณาประกาศอนุญาตต่อไป (ชัชวาล/ภาพ-ข่าว)

Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเวียงผาวิทยา ก่อนประกาศเป็นโรงเรียนพักนอน

– นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักด์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย น.ส.สิริกุล เอี่ยมธีรธิติ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมของโรงเรียนเวียงผาวิทยา อ.แม่สรวย ก่อนเปิดเป็นโรงเรียนพักนอน ปี 2563 เพื่อประกอบการพิจารณาประกาศอนุญาตต่อไป (นิเรก/ภาพ-ข่าว)

Read more