วชิระ ใจมั่น ครูร.ร.เจดีย์หลวงพิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ร่วมกันวางแผน ระดมความคิดเห็น จัดทำข้อมูลสารสนเทศ และจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุรภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป และเตรียมตัวปฏิบัติงานกับ สพฐ. ในวันที่ 7 เม.ย.2563 นี้ เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 นี้

Read more

สมัครเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

คลิกกรอกแบบข้อมูล สมัครเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

Read more

เปิดประชุมจัดวางระบบควบคุมการเงิน-ระบบบัญชี

– น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นวิทยากรในการบรรยายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบควบคุมการเงินและระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน e-budget ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ โดยมีนายระพิพงษ์ ไชยลังกา ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว ร่วมต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ 20 มี.ค.2563 ณ โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (ชัชวาล/ภาพ-ข่าว)ุ

Read more

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่ามะโอ วางแผนรับมือกับ Covid-19

– คณะกรรมการของโรงเรียนบ้านท่ามะโอ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เพื่อวางแผน
รับมือกับ Covid-19 และเตรียมแผนงานปีการศึกษา 2563
และงานอื่นๆ (ชัชวาล/ภาพ-ข่าว)

Read more

ช่วยเหลือธุรการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมบ้านไฟไหม้

– นายถวิล สุริยะ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูผู้บริหาร อำเภอแป่าแดด พร้อมกรรมการสมาคมฯ มอบเงินช่วยเหลือ คุณภัชนก ประทุมมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนป่าแดดวิทยคม จำนวน 17,090 บาท กรณีไฟไหมบ้านพัก เมื่อวันที่ 5 มี.ค.2563 ที่ผ่านมา (กันติทัต/ภาพ-ข่าว)

Read more

ยินดีกับ 5 นักเรียน สอบเข้าโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงได้

1. ด.ช.รัฐศาสตร์ แสนคำ 2. ด.ญ.วิศราวัลย์ จอมสว่าง ที่สอบเข้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณเชียงราย ได้ได้

3. ด.ช.ณัฐกิตต์ ศรีบุญเรือง 4. ด.ญ.กมลรัตน์ พรมสวัสดิ์ 5. ด.ช.ปวริศร ศรีเลิศ ที่สอบเข้าโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้

Read more

โรงเรียน-ทต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ร่วมทำฝายชะลอน้ำ

นักเรียน ครู โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา ร่วมกับทางเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ร่วมทำฝายชะลอน้ำ/ฝายแม้ว เพื่อการกักเก็บตะกอนเอาไว้ไม่ให้ไปทับถมลำน้ำตอนล่าง อันเป็นเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำ…

Read more