บันทึกรายการ “โครงการส่งเสริมฯ ฟัง-พูดภาษาไทยบนพื้นที่สูงฯ”

ประชุมทางไกล (VDO conference) โครงการส่งเสริมและการพัฒนาทักษะการฟังและพูด ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง

Read more