กลุ่มบริหารงานบุคคลนำเสนอภารกิจงาน นิสิต ป.โท ม.ราชภัฏเชียงราย

– นางยุพิน จันทะสินธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 2 นำเสนอบทบาทหน้าที่และภารกิจของกลุ่มฯ ให้นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2562 ฝึกประสบการณ์ 45 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 20-24 เม.ย.2563 นี้

Read more

กลุ่มกฎหมายและคดีนำเสนอภารกิจงาน นิสิต ป.โท ม.ราชภัฏเชียงราย 

– นายอาทิตย์ ปวงมาทา นิติกร ปฎิบัติการ กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เชียงราย เขต 2 และน.ส.สุภาภรณ์ เอสันเทียะ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมนำเสนอบทบาทหน้าที่และภารกิจของกลุ่มฯ ให้นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2562 ฝึกประสบการณ์ 45 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 20-24 เม.ย.2563 นี้

Read more

ผอ.จรัญ แจ้งมณี อวยพรปี๋ใหม่เมือง ให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคน

ประเพณี ปี๋ใหม่เมือง ขออวยพร ให้ทุกท่าน สุขสันต์ สมดังจิต คิดปรารถนา แม้มีสรรพกิจ จงสัมฤทธิ์ ด้วยปัญญา แม้มีพร้อม คุณค่า ก่อเกิดผล แก่ท่านเอย จรัญ แจ้งมณี ผอ. เชียงราย เขต 2

Read more

ประชุมทางไกล ผอ.สพท.ทั่วประเทศ 10 เม.ย.2563

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมการประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 วันศุกร์ที่ 10 เม.ย.2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ถ่ายทอดสด Video Conference ณ ห้องประชุมอู่หลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2563 โดยการถ่ายทอดสด Video Conference วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมอู่หลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

Read more

ครู-จนท.นิสิต ป.โท ม.พะเยา ฝึกประสบการณ์ 27 มี.ค.-8 เม.ย.2563 นี้

5 รายนี้ ได้เข้าศึกษาต่อเป็นนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา จะเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 8 เมษายน 2563 นี้ ณ สพป.เชียงราย เขต 2 และฝึกประสบการณ์ตามกลุ่มต่างๆ ตามตารางที่ได้แจ้งไว้ให้ทุกกลุ่มได้รับทราบ โดยจะลงเวลาเข้า-ออกปฏิบัติการเป็นประจำที่ห้องลูกเสือ อาคาร 2 ชั้น 2 สพป.เชียงราย เขต 2 สำหรับตารางการเข้าฝึกประสบการณ์

Read more

ประชุมสังเคราะห์การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศฯ

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานการประชุมกสังเคราะห์การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศฯ หลังจากชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 12/2563 ประจำวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ตั้งศูนย์เฉพาะกิจฯ คัดกรองป้องกัน (COVID-19) หน้าประตูเข้า-ออก

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 25 มี.คง563 เป็นต้นไป แจ้งผู้มาติดต่อราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 บ้านดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ขณะนี้คณะผู้ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจฯ (ฉก.ครน.ชร.2) ได้กำหนดจุดคัดกรอง วัดไข้ ทั้งบุคลากร ครู นักเรียน พ่อค้า-แม่ค้า ผู้มาติดต่อราชการ ในเวลาราชการ และให้เข้าออกทางเดียว คือ ประตูทางออก พร้อมทั้งจะปิดประตูทางเข้า(เดิม) ชั่วคราว เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน 24 มีนาคม 2563 และขออภัยในความไม่สะดวก จนกว่าจะมีคำสั้งเปลี้ยนแปลง (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว) โทร.ลัดดาวรรณ 08-15685890 โทร.วิเชียร 08-39445776 โทร.สิริกุล 08-61791715

Read more

ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.แม่สรวย

– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ออกประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาในรอบ 6 เดือน เพื่อนำผลการประเมินประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 รอบ 1 เม.ย.2563 โดยมีโรงเรียนเขตอำเภอแม่สรวย รับการประเมินจำนวน 14 โรงเรียน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2563 (พัชรี/รายงาน)

Read more