อบรมฯสร้างชุมชนการเรียนรู้ฯแบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 มอบหมายให้นายปกาศิต อนุกูล ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา นายสุวิทย์ บั้งเงิน กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และน.ส.พรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ผู้รับผิดชอบสะเต็มศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางพัฒนาวิชาชีพครูผ่านการหนุนนำอย่างต่อเนื่องและการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อวิชาชีพครูตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ (พรทิพา/ภาพ-ข่าว)

Read more

มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี มอบเงินค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียนบ้านวาวี

– คุณพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสิงห์ปาร์คเชียงราย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับทางโรงเรียนบ้านวาวี เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริมสำหรับนักเรียนเพิ่มเติมจากทางราชการ ทำให้นักเรียนได้รับสารอาหารเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาความเจริญเติบโตทางร่างกาย และทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนดีขึ้น เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 ว่าที่ ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี ได้เป็ตัวแทนรับมอบของโรงเรียนบ้านวาวี สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 โรงเรียนบ้านวาวี ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างสูง และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป (สมเดช/ภาพ-ข่าว)

Read more

บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์(ปะเทศไทย) จำกัด รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา

บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์(ปะเทศไทย) จำกัด รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท ระหว่างวันที่ 20 มิ.ย.-20 ก.ค.2565 นี้

Read more

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา รับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย-ครูผู้สอน

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 1 อัตรา เงินเดือน 6,500 บาท และครูผู้สอนเอกทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 8,000 บาท

Read more

ประชุมเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565) วันที่ 20 มิ.ย.2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ตรวจสอบ-รับรองความถูกต้องนักเรียนประจำพักนอน ปีกศ.2565

นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของสถานศึกษาที่มีนักเรียนประจำพักนอนนอกเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา เชิญร่วมสมทบทุนสร้างหลังคาลานกิจกรรมเอนกประสงค์ มูลค่า 1,400,000 บาท

เชิญร่วมสมทบทุน สร้างหลังคาลานกิจกรรมเอนกประสงค์ มูลค่า 1,400,000 บาท โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อใช้เป็นลานจัดกิจกรรม กีฬา แหล่งเรียนรู้ จัดงานประชุม,สัมมนา ฯลฯ เลขที่บัญชีธนาคาร ธกส. 020206748852 ชื่อบัญชี เงินสมทบทุนสร้างหลังคเอนกประสงค์โรงเรียน ส่งหลักฐานการโอนเงิน @Line 0810348533 ผอ.อุดม บุญทา

Read more