ประชุมกลุ่มอำนวยการ

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ เพื่อทบทวนภารกิจงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางพัฒนางานให้ดีขึ้น ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 /2563 นี้ วันที่ 23 พ.ย.2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

นิสิตป.โท ม.ราชภัฏเชียงรายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

– นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และ ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรภ รัตนชูวงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่นำนิสิตหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 8 คน เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับกลุ่มต่างๆ ในสำนักงานเขตระหว่างวันที่ 23-27 พ.ย.2563 นี้ ณ ห้องลูกเสือ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

คณะกรรมการกลั่นกรองจัดสรรงบประมาณก่อสร้างฯ ปี 2565

– นายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการพิจารณาการจัดสรรการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ได้เข้าตรวจสอบ พื้นที่ก่อสร้างและความสำคัญจำเป็น ความขาดแคลน เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างสำหรับปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย.2563 เวลา 11.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (จ.ส.อ.สมจิตร/ภาพ-ข่าว)

Read more

จัดตั้งงบลงทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2563

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพปเชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่ 18 พ.ย.2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

เปิดกีฬานักเรียนปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์ฯห้วยไคร้

– นายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่ขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้ วันที่ 17 พ.ย.2563 ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (เอนก/ภาพ-ข่าว)

Read more

คัดเลือกนักเรียน-สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด วันอังคารที่ 17 พ.ย. 2563 ณ ห้องประชุมไหมทอง โรงแรมไดมอนด์ปาร์คอินน์เชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

Read more