ประชุมทางไกล ผอ.สพท.ทั่วประเทศ 10 เม.ย.2563

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมการประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 วันศุกร์ที่ 10 เม.ย.2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ประชุมทางไกล ผอ.สพท.ทั่วประเทศ 10 เม.ย.63 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

การประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 วันศุกร์ที่ 10 เม.ย.2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

Read more

ประกาศกระทรวง ศธ. เปิดเรียน 1 ก.ค.2563

– ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้

Read more

ประชุมคณะทำงานพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.เชียงราย เขต 2 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะทำงานตามคำสั่งที่ 98/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานตำแหน่ง รองผอ.สพท.

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และนายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นางกุลนันท์ เวียงห้า ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมทางไกล Video Conference การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

ประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ

– นายจรัญ แจ้งมณี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

Read more

5 ขั้นตอน จองหอพัก สกสค.ออนไลน์ เข้าพัก 1 พ.ค.2563 เป็นต้นไป

– สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย ประชาสัมพันธ์ การใช้ระบบบริหารจัดการจองหอพัก สกสค. แบบออนไลน์ เริ่มเปิดจองออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2563 เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2563 เป็นต้นไป 

Read more